Què és PQPI?
El Programa de Qualificació Professional inicial (PQPI) és un programa formatiu inclòs dins l’itinerari de l’ESO i està adreçat a joves que no han obtingut el graduat en ESO i que pretén desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laboral dels alumnes. 

Aquests programes estan destinats als joves escolaritzats que es troben en greu risc d’abandonament escolar i/o amb historial d’absentisme escolar degudament documentat. A més, aquest alumnat presenta diversitat d’origen, d’entorns familiars i socials, de capacitats i de nivells formatius, així com diferents expectatives laborals i formatives. Així doncs, a la metodologia s’inclouen mesures per tal de fomentar la motivació i creació d’un bon ambient de treball a l’aula.

La finalitat del programa PQPI és proporcionar a l'alumnat unes competències pròpies d'una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, així com facilitar l'obtenció del títol de graduat en ESO i la formació per poder prosseguir els estudis en els diferents ensenyaments.
RECURSOSEscoles de 2a oportunitat. Un pols al fracàs

- Vídeo que reflexa la nostra tasca com educadors i què és un PQPI